Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, ул. „Никола Тесла“ 5, сграда BSR II, ет. 4, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/843 20 70, наричано по-долу за краткост „Клет България“/“Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта „www.учебника.бг”, наричан по-долу „Уебсайтът”.

Чл. 2. За целите на настоящите общи условия продуктите и стоките, които се предлагат са учебници, включително в електронен вид, и учебни помагала.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 3. Уебсайтът e електронен магазин, достъпен на адрес www.учебника.бг, съответно на под-адрес (поддомейн) www.учебника.бг/поръчки, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Уебсайта продукти, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Уебсайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация, както и за сключване на  договори и доставка на стоки чрез поддомейн www.учебника.бг/поръчки;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Уебсайта и да извършват електронни изявления във връзка с вече сключените договори за доставка на Стоки, заявени чрез Уебсайта;

3. Да получават информация за нови стоки предлагани от Уебсайта;

4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите предимно чрез Уебсайта

Чл. 4. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Уебсайта чрез интерфейса му, достъпен на страницата в Интернет на адрес www.учебника.бг, съответно на поддомейн www.учебника.бг/поръчки.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да достави на посочения от Потребителя адрес поръчаните от него стоки чрез избран от Дружеството доставчик, съответно да предостави код за достъп и инструкции за активирани при закупуване на електронен учебник.

(3) Потребителите заплащат възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Дружеството в настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 5. (1) Потребителят и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез посочения за контакт с Дружеството имейл адрес.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 6. (1) За да използва Уебсайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе свои лични данни, както следва:

- в регистрационната форма в Уебсайта, в случай че желае да заявява поръчки чрез регистриран профил, както и за поръчки чрез поддомейн www.учебника.бг/поръчки или

- чрез опцията „гост“, в случай че не желае да регистрира профил в Уебсайта.

(2) С попълване на данните си и избиране на бутоните "Регистрирай се" и "Изпрати поръчката", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Дружеството потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Дружеството. След потвърждаване на регистрацията се създава акаунт на Потребителя.

(4) При извършване на регистрация и поръчка без регистрация Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните си, в случай на промяна.

(5) За регистрация Потребителят може да използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи. В този случай Дружеството има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 7. Потребителят има право да добавя нов адрес за доставка при извършване на всяка нова поръчка.

Чл. 8. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя Клет България премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: office@klett.bg.

 

IV. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 9. (1) Потребителите използват Уебсайта на Дружеството, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството стоки чрез избор на желани стоки от Уебсайта.

(2) Договорът между Клет България и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://учебника.бг/общи-условия-page5.html.

(3) Страна по договора с Дружеството е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя или данните, предоставени при поръчка на стоки като „гост“.

(4) След избор на стоки за покупка от страна на Потребителя, последният предоставя данни за доставка, като Дружеството е осигурило възможност за поправяне на грешки при въвеждането на информация от Потребителя, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й и финализиране на поръчката от Потребителя чрез Уебсайта с избиране на бутон „Изпрати поръчката“.

(6) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Дружеството изрично уведомява Потребителя чрез изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Потребителя имейл адрес.

(7) Избраният от Дружеството доставчик доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

(8) При сключване на договор за покупко-продажба на електронен учебник Дружеството изпраща код за достъп и инструкции за неговото активиране на посочения от Потребителя имейл адрес. Изпълнението на този договор започва с извършване на плащането от Потребителя, чрез което действие последният потвърждава, че му известно, че загубва правото си на отказ.

 

V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Чл. 10. (1) Всички цени на Стоките в Уебсайта са крайни, обявени в Български лева, с включено ДДС.

(2) Клет България има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

(3) След финализиране на Поръчка Потребителят следва да заплати цената, която е била посочена в Уебсайта по време на финализиране на поръчката чрез наложен платеж - в момента на доставката. Възможно е и плащане чрез виртуален ПОС терминал на Уебсайта.

(4) Всички Стоки, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, като стоките с ограничено количество са изрично отбелязани в Уебсайта.

Чл. 11.(1) Поръчки, направени на Уебсайта на домейн www.учебника.бг  се обработват и фактурират от „Озон Ентъртейнмънт“ АД, ЕИК 205823722, с адрес гр. София, р-н Студентски, ул. Акад. Борис Стефанов № 35-Търговски център, ет. 2, ап. 30 , тел: 0700 20 696, имейл: contacts@ozone.bg в рамките на първия работен ден след финализирането им. Поръчките се предават за изпращане с куриери на „Озон Ентъртейнмънт“ АД или куриерска фирма „Спиди“ АД, а фактурите се изпращат на клиента на подадения от него имейл. Поръчките направени чрез поддомейн www.учебника.бг/поръчки, както и поръчки за електронни учебници,  се обработват и фактурират от Клет България в рамките на пет работни дни след финализирането им и се предават за изпращане с куриерска фирма "МиБМ Експрес" ООД или друга.

(2) При извършване на плащане чрез виртуален ПОС терминал на Уебсайта, всички плащания по поръчки, направени чрез домейн www.учебника.бг постъпват по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ АД. Плащанията чрез виртуален ПОС терминал на Уебсайта по поръчки, направени чрез поддомейн www.учебника.бг/поръчки, постъпват по сметка на Клет България. „Озон Ентъртейнмънт“ АД  и Клет България не събират, не съхраняват и не обработват картови данни по никакъв начин. Цялата информация за това се въвежда от потребителя на платежната страница на банка.

(3) Потребителят няма право да извършва чрез виртуалния ПОС-терминал на Уебсайта на Дружеството неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на „измама“ – транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни.

(4) При необходимост от възстановяване на суми, платени от Потребителя с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал, съответната сума се възстановява по сметката на картата, с която е извършено плащането.

(5) Срокът за доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни.

(6) За Стоки, чиято наличност е изчерпана или при възникнал проблем с доставката Дружеството уведомява изрично Потребителя, като му предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и доставката й.

Таксите за доставка, които Клет България определя за всяка една поръчка, направена през Уебсайта са, както следва:

•             за поръчки до 500 лв. – такса за доставка - 5 лв. с ДДС

•             за поръчки от 501 лв. до 1000 лв. – такса за доставка - 10 лв. с ДДС

•             за поръчки над 1000 лв. – такса за доставка - 15 лв. с ДДС

(7) Клет България си запазва правото да прави промени в таксата за доставка според измененията в цените на куриерските услуги. Такса за доставка се начислява към всяка поръчка.

(8) Уебсайтът обработва поръчки само за територията на Република България.

(9) Определените цени за доставка са видни и в потребителската кошница преди финализиране на поръчката от Потребителя.

(10) Заплащането по поръчки на електронни учебници се извършва единствено с  дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. След постъпване на плащането Дружеството изпраща код за достъп до заплатения учебник на посочения имейл от Потребителя.

 

VI. ОТКАЗ

Чл. 12. (1) Потребителят има право на отказ от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като поръчаната стока може да бъде върната също при ненарушен търговски вид в срок до 14  дни от получаването й, като в този случай транспортните разходи са за сметка на Потребителя. Отказът се упражнява чрез попълване на  формуляр за упражняване правото на отказ. Формуляр за отказ може да се свали и принтира от ТУК . Друг способ за отказ е чрез изпращане на имейл на електронната поща, обаждане по телефона или чрез друго недвусмислено заявление, като посочи номер на поръчката, името на клиента, телефон за връзка, IBAN, титуляр на сметката и наименование на продукта, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.

(2) Стоките, подлежащи на рекламация са такива,  в случай, че притежават дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане и замяна на Стоките в случая по настоящата алинея 2 са отговорност на Клет България.

(3) При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в Уебсайта, Клет България възстановява платената от Потребителя сума , включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката в срок от 14 дни от получаване на стоката и не нарушен търговски вид на стоката.

(4) Потребителят няма право на отказ при закупуване на електронни учебници. 

 

VIІ. ДРУГИ

Чл. 13. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи (напр. училищни или университетски интранети, обменни борси и др.).

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на Клет България във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 14. (1) Авторски права и сродни права на Клет България и на трети лица, до които Потребителят има достъп в рамките на използване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

(2) Нерегламентираното използване и поместване на информацията, посочена в ал. 1 по-горе на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от Клет България, представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

Чл. 15. (1) Политика на Дружеството е да предоставя точна и пълна информация за продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на Клет България, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, Клет България не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 16. (1) Клет България може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги на Потребител, финализирал поръчка на Уебсайта в случай, че Потребителят е предоставил изричното си съгласие на Клет България в тази връзка.

(2) Клет България си запазва правото да изпраща на Потребителите на Уебсайта съобщения, свързани с  промени в условията и начините за използване на услугите, предлагани чрез Уебсайта.

Чл. 17. (1) Клет България полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителя, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и на утвърдената от Клет България Политика за поверителност от 13.03.2019 г, поместена на:

https://klett.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-page27.html

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия Клет България може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, обслужващи действието на договора, включително с оглед осъществяване на техническо съдействие при използване на уебсайта от потребителя.

(3) Клет България има право да използва личните данни на потребителя за предлагане на стоки и/или услуги на потребителя, за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; изпращане на актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на дружеството по имейл,  до пощенския адрес на потребителя или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, в случай на получаване на изричното съгласие на потребителя.

(4) Отправено искане от страна на субекта на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 или упражняване на друго право на субекта на данни обвързва:

•           направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за поверителност от 13.03.2019 г..;

•           юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

Желанието на субекта да бъде преустановено изпращането на издания до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от Регламент 2016/679 поражда действие, ако е изрично и е изпратено на: e-mail адрес: office@klett.bg, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност, посочена в чл. 17, ал. 1 от този договор.

 

VIІ. ГАРАНЦИЯ 

Чл. 18. (1) „Клет България“ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с обявеното в Уебсайта, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ, дори и да не е знаел за несъответствието. Потребителят може да предяви рекламация до изтичане на 2 (две) години от доставката на стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. Дружеството гарантира качеството и съответствието на предлаганите стоки или продукти с договора за продажба и се ангажира да отстранява своевременно всеки недостатък, който може да повлияе неблагоприятно върху тяхното качество. 

(2) При продажба на електронни учебници, електронни учебни помагала, онлайн тестове, електронни образователни игри и други електронни образователни ресурси тази гаранция е валидна до момента на инсталиране на съдържанието на Продукта на компютъра, ползван за целта от Потребителя. Гаранцията не се отнася за случаите, в които Продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира нормално поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с продукта.

(3) При продажба на стоки на хартиен носител, ако несъответствието с договора за продажба се прояви до 6 (шест) месеца след доставяне на стоката, се приема, че то е съществувало към момента на доставяне на Продукта, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на продукта или на характера на несъответствието. Гаранцията при продажба на продукти на хартиен носител не покрива случаите на естественото им овехтяване, изцапване, разкъсване и/или добавяне на текст и/или каквито и да било графични елементи върху Продукта. 

(4) Потребителят има право да предявява жалби и рекламации за закупени и доставени продукти в страната и извън страната пред „Клет България“ на адрес гр. София 1574, ул. „Никола Тесла“ 5, сграда BSR II, ет. 4, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/843 20 70.

 

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 19. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд. 

Чл. 20. При разногласия и възникнал спор потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

Последна актуализация: 19.09.2020 г..

 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Клет България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Координати на Дружеството:

Клет България ООД

гр.София п.к. 1574

ул. Никола Тесла №5, сграда BSR 2, ет.4

тел: 02/843 20 70

имейл: office@klett.bg

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: 1592 гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

факс: (02) 915 35 25

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 


 
Кошница
бр.
общо