Търсене по филтри
Търсене по категории

Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Тези общи условия регулират отношенията между „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет, 12, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/843 20 70, наричано по-долу за краткост „Клет България“/“Дружеството“, и неговите клиенти, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайт www.учебника.бг, наричан по-долу „Уебсайт”.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. (1) Уебсайтът поддържа електронен магазин за покупко-продажба на учебници и учебни помагала („Стоки“).

(2) Електронният магазин е достъпен на адрес www.учебника.бг. Чрез него Потребителите могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Уебсайта Стоки, включително следното:

1. Да извършват електронни изявления във връзка с вече сключени посредством Уебсайта договори за покупко-продажба и доставка на Стоки;

2. Да получават информация за нови Стоки, предлагани от Уебсайта;

3. Да преглеждат Стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

4. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите.

Чл. 3. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на Стоките, предлагани от Уебсайта, чрез неговия интерфейс, достъпен в Интернет на адрес www.учебника.бг.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на Стоки, Дружеството се задължава да достави, чрез избран от Дружеството доставчик, поръчаните Стоки от Потребителя на посочения от последния адрес в сроковете и при условията, посочени в тези Общи условия.

(3) Потребителят заплаща покупната цена за закупените Стоки съгласно обявените цени и условия в Уебсайта и цените за доставка, посочени в чл. 10, ал. 7 от тези Общи условия.

 

(4) Цената за услугата по доставка се определя отделно и изрично от цената на Стоките и според размерите, посочени в чл. 10, ал. 7 от тези Общи условия.

Чл. 4. (1) Потребителят и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път чрез посочения в чл. 1 имейл адрес за контакт с Дружеството.

(2) Изявление, изхождащо от името на регистриран Потребител, се приема за извършено лично от лицето, посочено в предоставените данни при извършване на регистрация.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ  - KLETT ID

Чл. 5. (1) За сключване на договор за покупко-продажба на Стоки чрез Уебсайта, Потребителят може да избере една от следните опции:

1. Да създаде регистриран потребителски профил („Klett ID“), посредством регистрационната форма, достъпна на адрес https://id.klett.bg/register;

2. Да използва вече съществуващ Klett ID – чрез въвеждане на регистрираните си имейл адрес и парола;

(2) Klett ID предоставя възможност на Потребителя да ползва всички уебсайтове, поддържани от Дружеството - учебника.бг, поръчки-учебника.бг, klett.bg, id.klett.bg и bg.izzi.digital, с една регистрация. При регистрацията си Потребителят следва да се запознае и да се съгласи с общите условия на уебсайта www.id.klett.bg, достъпни на адрес https://id.klett.bg/login, като създаването на Klett ID не обвързва Потребителя с общите условия на другите уебсайтове, поддържани от Дружеството.

(3) За създаване на Klett ID Потребителят може да използва профил в уеб социални мрежи или други платформи. В този случай Потребителят се съгласява, че Дружеството има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа и платформа.

(4) Дружеството изпраща потвърждение за регистрация, заедно с информация (линк) за активиране, на посочения електронен адрес от Потребителя. Последният следва да потвърди регистрацията чрез активиране на електронната препратка в получения линк, с което се създава Klett ID (Акаунт) на Потребителя.

Чл.6. Потребителят има право да добавя нов адрес за доставка, различен от посочения в неговия Klett ID, при извършване на всяка отделна поръчка.

Чл. 7. Потребителят има право по всяко време, след отправено от него изрично искане, да премахне своя Klett ID, като в тези случаи Дружеството заличава неговата регистрация. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: office@klett.bg.

 

IV. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 8. (1) Чрез Уебсайта Потребителят може да сключва договори за покупка на избрани от него Стоки от асортимента, предлаган от Дружеството.

(2) Договорът за покупко-продажба между Потребителя и Дружеството се урежда от тези Общи условия, достъпни на адрес https://учебника.бг/общи-условия-page5.html.

(3) Страна по договора е Потребителят с данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в неговия Klett ID.

(4) След избор на Стоки за покупка, Потребителя предоставя данни/адрес за доставка, като функционалностите на Уебсайта дават възможност за промени и/или поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да се направи изявление за сключване на договора.

(5) Договорът за покупко-продажба на Стока се счита за сключен в момента на заявяването и финализирането на поръчката от Потребителя чрез Уебсайта, с избиране на бутон „Изпрати поръчката“. Едновременно с попълване на своите данни и избиране на бутон „Изпрати поръчката“, Потребителят потвърждава, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Дружеството уведомява Потребителя изрично за сключването на договора за покупко-продажба на Стока, чрез изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Потребителя електронен адрес, заедно с копие от сключения индивидуален договор.

(7) Дружеството доставя, чрез избран от него доставчик, за сметка и на разноски на Потребителя, Стоките на посочения от Потребителя адрес, като не носи отговорност при посочване на неточни, неверни или заблуждаващи данни от Потребителя.

 

V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Чл. 9. (1) Всички цени на Стоките в Уебсайта са крайни, обявени са в български лева и включват ДДС и не включват цената на доставката.

(2) Дружеството има право да променя цените на Стоките по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

(3) След финализиране на Поръчка, Потребителят следва да заплати цената, посочена в Уебсайта по време на финализиране на поръчката. Стоките могат да се заплащат чрез наложен платеж - в момента на доставката или чрез виртуален ПОС терминал на Уебсайта, който е достъпен след избиране на съответната опция „плащане с карта“ и след натискане на бутона „Изпрати поръчката“.

(4) Всички Стоки, включително в промоция или с намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата. Стоките с ограничено количество са изрично отбелязани в Уебсайта.

Чл. 10. (1) Поръчки, направени чрез електронният магазин се обработват и фактурират от „Озон Ентъртейнмънт“ АД, ЕИК 205823722, с адрес гр. София, р-н Студентски, ул. Акад. Борис Стефанов № 35-Търговски център, ет. 2, ап. 30, тел: 0700 20 696, имейл: contacts@ozone.bg, в рамките на първия работен ден след финализиране на поръчката. Поръчките се предават за изпращане с куриери на „Озон Ентъртейнмънт“ АД или куриерско дружество „Спиди“ АД, а фактурите се изпращат на клиента на подадения от него имейл.

(2) При извършване на плащане чрез виртуален ПОС терминал на Уебсайта, всички плащания по поръчки, направени чрез електронният магазин, постъпват по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ АД.

(3) „Озон Ентъртейнмънт“ АД  и Клет България не събират, не съхраняват и не обработват картови данни по никакъв начин. Цялата информация за това се въвежда от Потребителя на платежната страница на банка.

(4) Потребителят няма право да извършва неправомерна транзакция чрез виртуалния ПОС-терминал на Уебсайта на Дружеството или транзакция, извършена при условията на „измама“ – транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (с изгубена, открадната карта, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни.

(5) При необходимост от възстановяване на суми, платени от Потребителя с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал, съответната сума се възстановява по сметката на картата, с която е извършено плащането.

(6) Срокът за доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни, освен ако извънредни обстоятелства налагат срокът на доставка да бъде удължен, в който случай Дружеството уведомява изрично Потребителя на видно място в уебсайта и преди завършването на поръчката.

(7) Дружеството уведомява изрично Потребителя за Стоки, чиято наличност е изчерпана или при възникнали пречки с тяхната доставка, като предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и нейната доставка.

Цените за доставка за поръчка през Уебсайта са следните:

•             за поръчки до 500 лв. – цена за доставка - 9,90 лв. с ДДС;

•             за поръчки от 501 лв. до 1000 лв. – цена за доставка - 19,90 лв. с ДДС;

•             за поръчки над 1000 лв. – цена за доставка - 39,90 лв. с ДДС;

(8) Клет България запазва право да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги. Цената за доставка се начислява към всяка поръчка.

(9) Уебсайтът обработва поръчки само за територията на Република България.

(10) Определените цени за доставка са видни и в потребителската кошница преди финализиране на поръчката от Потребителя.

 

VI. ОТКАЗ

Чл. 11. (1) Потребителят има право на отказ от договора в срок до 14  дни от поръчка, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като поръчаната Стока – печатно издание следва да бъде в ненарушен търговски вид. Транспортните разходи по връщане на закупена Стока са за сметка на Потребителя. Отказът се упражнява чрез изпращане на имейл на електронната поща, обаждане по телефон или чрез друго недвусмислено заявление, в които се сочи номер на поръчката, име на Потребителя, телефон за връзка, IBAN, титуляр на сметката и наименование на Стоката, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.

(2) Подлежащи на рекламация са Стоки, с дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста, с деформиран външен вид, с бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане и замяна на Стоките в случаите по тази ал. 2 са за сметка на Дружеството.

(3) При наличие на несъответствие на Стоката с основните характеристики посочени в Уебсайта, Клет България възстановява платената от Потребителя сума, включително разноските за доставка, в срок от 14 дни от получаване на Стоката в ненарушен търговски вид на Стоката.

 

VIІ. ДРУГИ

Чл. 12. (1) Потребителят носи отговорност за своите действия при ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи (напр. училищни или университетски интранет системи, обменни борси и др.).

(3) Неспазването на задълженията по този член могат да доведат до ограничаване на достъпа на Потребителя до Уебсайта, както и до възникване на задължение за компенсиране на Клет България за всички нанесени вреди.

Чл. 13. (1) Авторските права и сродни права на Клет България и на трети лица, до които Потребителят има достъп при ползване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

(2) Нерегламентираното използване и поместване на стоки, произведения и материали, защитени с правата по ал. 1, на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от Клет България, представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

Чл. 14. (1) Политика на Дружеството е да предоставя точна и пълна информация за Стоките в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, извън контрола на Клет България, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известен период от време. Поради тези причини за Клет България не е възможно да гарантира, че Уебсайта и информацията в него ще бъдат достъпни и точни по всяко време.

Чл. 15. (1) Клет България може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги на Потребител, финализирал поръчка на Уебсайта, когато Потребителят е предоставил изричното си съгласие за това.

(2) Клет България запазва право да изпраща на Потребителите на Уебсайта съобщения, свързани с промени в условията и начините за използване на услугите, предлагани чрез Уебсайта.

(3) Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Клет България.

Чл. 16. (1) Клет България полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителя, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/„ОРЗД“), както и на утвърдената от Клет България Политика за поверителност от 2.02.2023 г.,поместена на: https://klett.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-page27.html?_ga=2.31773886.1416219600.1675063310-2113995055.1616566500&_gl=1*gv554c*_ga*MjExMzk5NTA1NS4xNjE2NTY2NTAw*_ga_40R9Z04JL9*MTY3NTMyMzY4OC44OS4xLjE2NzUzMjYyMDkuNjAuMC4w

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия Клет България може да използва лични данни на Потребител единствено и само за цели на изпълнение на договорните си задължения, включително за осъществяване на техническо съдействие при използване на Уебсайта от Потребителя.

(3) В случай на получено изрично предварително съгласие от Потребителя по реда на ОРЗД, Клет България може да използва негови лични данни за предлагане на стоки и/или услуги, информиране за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на Дружеството по имейл, до пощенския адрес на потребителя или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели.

(4) Отправено искане от страна на субекта на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 или упражняване на друго право на субекта на данни обвързва:

•           направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за поверителност от 2.02.2023 г.;

•           юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

Желанието на субекта да се преустанови изпращането на съобщения до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от Регламент 2016/679, поражда действие, ако е изрично и е изпратено на e-mail адрес: data@klett.bg, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност, посочена в чл. 16, ал. 1 по-горе.

 

VIІ. ГАРАНЦИЯ

Чл. 17. (1) Клет България отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската Стока с обявеното в Уебсайта, която съществува при доставянето на Стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ, дори и да не е знаел за несъответствието. Потребителят може да предяви рекламация до изтичане на 2 (две) години от доставката на Стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. Дружеството гарантира качеството и съответствието на предлаганите Стоки с договора за продажба и се ангажира да отстрани своевременно всеки недостатък, който може да повлияе неблагоприятно върху тяхното качество. 

(2) При продажба на Стоки на хартиен носител, ако несъответствието с договора за продажба се прояви до 12 (дванадесет) месеца след доставяне на Стоката, се приема, че е съществувало към момента на доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на Стоката или на характера на несъответствието. Гаранцията при продажба на Стоки на хартиен носител не покрива случаите на естествено овехтяване, изцапване, разкъсване и/или добавяне на текст и/или каквито и да било графични елементи върху Стоката. 

(3) Потребителят има право да предявява жалби и рекламации за закупени и доставени Стоки в страната и извън страната пред Клет България на адрес гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет, 12, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/843 20 70.

 

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 19. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл. 20. При разногласия и възникнал спор, Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

Последна актуализация: 15.05.2023 г.

 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Клет България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Координати на Дружеството:

Клет България ООД

гр.София п.к. 1797

ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет, 12

тел: 02/843 20 70

имейл: office@klett.bg

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: 1592 гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

факс: (02) 915 35 25

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Кошница
бр.
общо